خانواده شبنم

مدیران شرکت:

  • آقای کوروش شکر اللهی: رئیس هیئت مدیره، فوق لیسانس مهندسی ساختمان از دانشگاه آلمان
  • آقای ناصر مهدی زاده: مدیر عامل، مهندس مکانیک از دانشگاه صنعتی اصفهان، سال 1364 ،عضو کمیته تدوین استانداردهای تهویه مطبوع، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، عضو سازمان نظام مهندسی تهران، دارای صلاحیت مهندسی، پایه یک تاسیسات ساختمان.
  • آقای محمد علی اخوان : مدیر نصب - مهندس مکانیک از دانشگاه مازندران سایر همکاران شرکت در داخل کشور عبارتند از: 150 مرکز سرویس، نصب و تعمیرات در سراسر کشور که طی دوره های آموزشی انجام شده صلاحیت های فنی لازم را به دست آورده اند.